ยินดีต้อนรับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ||ออกจากระบบ
 
ประชากรวัยเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 :::.

รายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
อำเภอ
จำนวน(คน)
ร้อยละ
1
ปัว
9635
29.59
2
ท่าวังผา
7109
21.83
3
สองแคว
2328
7.15
4
เชียงกลาง
5430
16.68
5
ทุ่งช้าง
3370
10.35
6
เฉลิมพระเกียรติ
1813
5.57
7
บ่อเกลือ
2877
8.84
รวมทั้งสิ้น
32562
100
 


รายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เข้าเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
อำเภอ
จำนวน(คน)
ร้อยละ
1
ปัว
3742
11.49
2
ท่าวังผา
2968
9.11
3
สองแคว
1103
3.39
4
เชียงกลาง
1658
5.09
5
ทุ่งช้าง
1879
5.77
6
เฉลิมพระเกียรติ
1433
4.4
6
บ่อเกลือ
1678
5.15
รวมที่เข้าเรียน
14461
44.41
รวมทั้งสิ้น
32562
100
 
 
 
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
Untitled Document Design by : Apirom Piewlaor Yangkon wit School :Contact as Email : apirom01@hotmail.com